Tekst rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1)

z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych 2)

(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2006 r.)

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych, w tym pojazdów metra.

 

§ 2.

 

Rejestr pojazdów kolejowych oraz oznakowanie pojazdów kolejowych powinny, w zależności od przeznaczenia pojazdu, odpowiednio spełniać wymagania określone:
1) we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą";
2) w regulaminie RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177).

 

§ 3.

 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) cyfra samokontroli - dwunastą cyfrę numeru inwentarzowego, służącą do szybkiej kontroli prawidłowości zapisu numeru inwentarzowego;
2) eksploatujący pojazd kolejowy - przewoźnika kolejowego, użytkownika bocznicy kolejowej, zarządcę infrastruktury, eksploatującego pojazdy metra lub eksploatującego kolejowe pojazdy specjalne;
3) identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy - numer identyfikujący eksploatującego pojazd kolejowy;
4) identyfikator literowy eksploatującego pojazd kolejowy - zestaw dużych liter składających się na znak rozpoznawczy eksploatującego pojazd kolejowy;
5) identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego - zestaw dużych liter składających się na znak identyfikacyjny tego państwa;
6) identyfikator pojazdu kolejowego - oznakowanie zawierające dane o cechach konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i państwie rejestracji pojazdu kolejowego oraz dane o eksploatującym pojazd kolejowy;
7) identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego - zestaw dużych i małych liter, określających cechy konstrukcyjne i przeznaczenie pojazdu kolejowego;
8) numer inwentarzowy pojazdu kolejowego - siedemnastoznakowy, dwunastocyfrowy numer określający państwo rejestracji pojazdu kolejowego, podstawowe cechy charakterystyczne pojazdu kolejowego oraz kolejność pojazdu w danym typie (serii) pojazdów kolejowych;
9) oznakowanie pociągu - zestaw znaków lub informacji przeznaczonych dla podróżnych oraz pracowników kolejowych przewoźników i zarządców infrastruktury, określających rodzaj, numer i - jeżeli występuje - nazwę pociągu, trasę jazdy, kolejność i przeznaczenie poszczególnych pojazdów kolejowych, umieszczanych na pojazdach kolejowych tworzących skład pociągu;
10) państwo rejestracji pojazdu kolejowego - państwo, w którym eksploatujący pojazd kolejowy uzyskał wymagane prawem zezwolenia na prowadzoną działalność w dziedzinie transportu kolejowego;
11) pojazd kolejowy prywatny - eksploatowany pojazd kolejowy, niebędący pojazdem przewoźnika kolejowego.


Rozdział 2
Prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych

 

§ 4.

 

1. Eksploatujący pojazd kolejowy prowadzi rejestr pojazdów kolejowych w formie księgi, kartoteki lub w systemie informatycznym.

 

2. Rejestr pojazdów kolejowych jest opatrzony pieczęcią adresową eksploatującego pojazd kolejowy lub nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci oraz identyfikatorami literowym i cyfrowym eksploatującego pojazd kolejowy.

 

3. Rejestr pojazdów kolejowych składa się z dwóch części:
1) część I - Ewidencja pojazdu kolejowego;
2) część II - Dane o eksploatacji pojazdu kolejowego.

 

4. Wzór rejestru pojazdów kolejowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 5.

 

1. Wpis pojazdu kolejowego do rejestru pojazdów kolejowych powinien nastąpić najpóźniej z dniem nadania identyfikatora pojazdu kolejowego.

 

2. Wykreślenie pojazdu kolejowego z rejestru pojazdów kolejowych następuje:
1) na podstawie decyzji eksploatującego pojazd kolejowy;
2) z dniem zbycia posiadanego pojazdu kolejowego.

 

§ 6.

 

1. Pojazdy szynowo-drogowe, które poruszać się będą po drogach publicznych, powinny być zarejestrowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 działu III Pojazdy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.4)) oraz wpisane do rejestru pojazdów kolejowych.

 

2. Pojazdy szynowo-drogowe, inne niż określone w ust. 1, podlegają wyłącznie wpisowi do rejestru pojazdów kolejowych.

 

§ 7.

 

Niezależnie od rejestru pojazdów kolejowych prowadzi się akta obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do tego rejestru.Rozdział 3Oznakowanie pojazdów kolejowych

 

§ 8.

 

1. Oznakowanie pojazdów kolejowych wykonuje się zgodnie z normami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

2. Na czynnych, zabytkowych pojazdach kolejowych należy zachować oznakowanie oryginalne, pochodzące z okresu ich eksploatacji. Oznakowanie czynnego zabytkowego pojazdu kolejowego identyfikatorem pojazdu kolejowego powinno być wykonane tak, aby było czytelne i nie kolidowało z oznakowaniem oryginalnym.

 

3. Eksploatujący pojazd kolejowy określa:
1) dla wagonów pasażerskich i typu pasażerskiego - 12 pierwszych znaków (8 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego,
2) dla wagonów towarowych - 11 pierwszych znaków (7 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego,
3) dla kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych - 11 pierwszych znaków (7 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego- oraz uzgadnia z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, zwanym dalej "Prezesem UTK", nadanie kolejnego numeru pojazdu w danym typie (serii) pojazdów kolejowych.

 

§ 9.

 

Sposób oznakowania pojazdów kolejowych oraz pojazdów metra określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 10.

 

1. Na pojazdach kolejowych eksploatujący te pojazdy może umieszczać dodatkowe napisy i informacje.

 

2. Dodatkowe napisy i informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być umieszczane w miejscach oznakowania pojazdów kolejowych i na tablicach określonych w rozporządzeniu.

 

§ 11.

 

Na każdy pojazd kolejowy oraz na wózki stosowane w komunikacji przestawczej należy nanieść znak naprawy okresowej pojazdu kolejowego. Jako termin następnej naprawy okresowej należy podać datę odpowiadającą terminowi ważności świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego.

 

§ 12.

 

Jeżeli pojazd kolejowy przystosowany jest do jazdy po torze o szerokości 1.435 mm i po torze o innej szerokości, przy czym dalsza jazda może odbywać się po zmianie wózków, to:
1) na ramach wózków należy nanieść identyfikator pojazdu kolejowego, z którym w chwili nabycia stanowiły zakupiony komplet, zaś po numerze inwentarzowym należy dodać małe litery alfabetu dla każdego kompletu wózków (a, b - dla pierwszego kompletu; c, d - dla następnego itd.), zgodnie z ust. 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia oraz rys. 1-3 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2) w przypadku, gdy wózki powinny być umieszczone w określonym miejscu pod pojazdem kolejowym, to na pudle pojazdu i na ramach wózków należy umieścić dodatkowe oznakowanie, jednoznacznie identyfikujące usytuowanie wózków pod pojazdem.

 

§ 13.

 

Na identyfikator pojazdu kolejowego składają się:
1) numer inwentarzowy pojazdu kolejowego;
2) identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;
3) identyfikator literowy eksploatującego pojazd kolejowy;
4) identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego;
5) identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy.

 

§ 14.

 

1. Na numer inwentarzowy pojazdu kolejowego składają się odpowiednio uszeregowane i umiejscowione cyfry i znaki, które określają:
1) kod interoperacyjności pojazdu kolejowego;
2) identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;
3) cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne pojazdu kolejowego;
4) kolejność pojazdu w danym typie (serii) pojazdów kolejowych;
5) cyfrę samokontroli.

 

2. Sposób tworzenia numeru inwentarzowego pojazdów kolejowych określają ust. 1-5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.3. Znaczenie poszczególnych cyfr i grup cyfr przy oznakowaniu pojazdów kolejowych (grupa 1, cyfry 1 i 2 numeru inwentarzowego) określa tablica 1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 15.

 

Zawarty w numerze inwentarzowym dotychczasowy numer zarządu kolejowego zmienia się na identyfikator cyfrowy państwa, w którym eksploatujący pojazd kolejowy uzyskał rejestrację pojazdu kolejowego.

 

§ 16.

 

1. Litery identyfikatora literowego państwa rejestracji pojazdu kolejowego, w którym eksploatujący pojazd kolejowy uzyskał świadectwo bezpieczeństwa, podkreśla się.

 

2. Identyfikatory literowe i cyfrowe państw rejestracji pojazdu kolejowego określa tablica 2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 17.

 

1. Na identyfikator literowy eksploatującego pojazd kolejowy składa się zestaw dużych liter, w liczbie nie mniejszej niż dwa i nie większej niż pięć znaków, wpisywany po kresce za identyfikatorem literowym państwa rejestracji pojazdu kolejowego.

 

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, eksploatujący pojazd kolejowy uzgadnia z Prezesem UTK.

 

§ 18.

 

1. Na identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego składają się:
1) w wagonach pasażerskich i typu pasażerskiego:
a) litery duże i małe, określające rodzaj lub przeznaczenie wagonu,
b) litery małe oznaczające szczegółowe cechy konstrukcyjne wagonu;
2) w wagonach towarowych:
a) litera duża, określająca rodzaj lub przeznaczenie wagonu,
b) litery małe oznaczające szczegółowe cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu.

 

2. W kolejowych pojazdach trakcyjnych i kolejowych pojazdach specjalnych identyfikator literowy typu (serii) nie występuje.

 

3. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, określa eksploatujący pojazd kolejowy i uzgadnia go z Prezesem UTK.

 

§ 19.

 

1. Identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy stanowi zestaw czterech cyfr określających tego eksploatującego.

 

2. Sposób uzyskania identyfikatora cyfrowego eksploatującego pojazd kolejowy określa ust. 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

 

3. Eksploatujący pojazd kolejowy powiadamia Prezesa UTK o nadanym identyfikatorze cyfrowym.

 

§ 20.

 

Sposób tworzenia cyfry samokontroli numeru inwentarzowego określa ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 21.

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, napisy występujące w identyfikatorze pojazdu kolejowego wykonuje się w następujący sposób:
1) pismem prostym, jednoelementowym, bezszeryfowym;
2) z minimalną wysokością znaków 80 mm;
3) gdzie górna krawędź znaków tworzących identyfikator nie może być położona wyżej niż 2.000 mm nad główką szyny.

 

2. W przypadku:
1) wózka stosowanego w komunikacji przestawczej - wysokość pisma należy dobrać tak, aby oznakowanie zmieściło się na ramie i nie kolidowało z innym oznakowaniem, jakie powinno znajdować się na wózku, wykonanym zgodnie z § 12;
2) cyfr 5 do 11 numeru inwentarzowego pojazdów trakcyjnych - cyfry naniesione na ściany boczne powinny być dwukrotnie większe od pozostałych cyfr, z wyjątkiem taboru zabytkowego.

 

§ 22.

 

1. Przykłady zmian oznakowania kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych przedstawia tablica 9 w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

2. Wzory oznakowania pojazdów kolejowych oraz sposób jego rozmieszczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

§ 23.

 

1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów kolejowych przedstawia się w miarę możliwości za pomocą piktogramów.

 

2. Jeżeli sposób korzystania z urządzenia opisano tekstem, to napisy powinny być wykonane:
1) w wagonach pasażerskich i typu pasażerskiego:
a) w pojazdach kursujących w ruchu wewnętrznym - w języku polskim,
b) w wagonach przeznaczonych do ruchu międzynarodowego - w językach polskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim;
2) w wagonach towarowych:
a) w pojazdach kursujących w ruchu wewnętrznym - w języku polskim,
b) w wagonach przeznaczonych do ruchu międzynarodowego - w językach polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

 

3. W lokalnych połączeniach transgranicznych dopuszcza się stosowanie napisów w języku polskim i państwa sąsiedniego, na podstawie ustaleń między przewoźnikami lub między przewoźnikiem a zarządem kolei zagranicznej lub zagranicznym zarządcą infrastruktury udostępniającym trasę pociągu.

 

§ 24.

 

1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów trakcyjnych przedstawia się w postaci zwięzłych opisów lub w miarę możliwości za pomocą piktogramów.

 

2. Jeżeli pojazd trakcyjny kursuje w ruchu międzynarodowym i następuje wymiana drużyn maszynistowskich, a sposób korzystania z urządzenia opisano tekstem, to napisy powinny być wykonane w językach polskim oraz państw, przez które porusza się pojazd trakcyjny.

 

§ 25.

 

Dopuszcza się kodowanie identyfikatora pojazdu kolejowego w taki sposób, aby możliwe było jego odczytywanie za pomocą odpowiednich urządzeń automatycznych. Urządzenia automatyczne służące do odczytu identyfikatora pojazdu kolejowego nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności oraz zakłócać pracy urządzeń sterujących w pojazdach kolejowych.

 

§ 26.

 

1. Oznakowanie pociągu pasażerskiego, zwanego dalej "pociągiem", wykonuje się poprzez umieszczenie tablic informacyjnych - kierunkowych i numerowych wewnętrznych i zewnętrznych.

 

2. Tablice kierunkowe służą do informowania podróżnych o:
1) rodzaju i numerze pociągu;
2) nazwie pociągu - o ile ona występuje;
3) trasie jazdy, w tym stacji początkowej, stacjach pośrednich i przystankach oraz o stacji końcowej biegu pociągu.

 

3. Tablice numerowe wewnętrzne i zewnętrzne służą do określenia kolejności wagonu w składzie pociągu lub numeru kursu.

 

4. Oznakowanie pociągów, wzory tablic kierunkowych i numerowych oraz ich rozmieszczenie określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 

§ 27.

 

1. Napisy na tablicach kierunkowych i numerowych wykonuje się, stosując alfabet łaciński i pismo jednoelementowe, bezszeryfowe.

 

2. Jeżeli trasa pociągu przebiega przez państwa, które używają innych rodzajów pisma, w szczególności cyrylicy, greki, to właściciel wagonu uzgadnia z zarządem kolejowym lub zarządcą infrastruktury takiego państwa albo z przewoźnikiem zagranicznym, w jakim języku, w którym stosowany jest alfabet łaciński, należy wykonać napisy na tablicach kierunkowych.

 

3. Na tablicach kierunkowych nie należy umieszczać żadnych ozdobników i rysunków, a do wykonania na nich napisów nie należy stosować pisma ozdobnego, z wyjątkiem kursów specjalnych (okazjonalnych) pociągów.

 

§ 28.

 

1. Tablice kierunkowe i numerowe, wykonywane metodami malarskimi albo poligraficznymi, powinny mieć napisy w kolorze czarnym umieszczone na białym tle. Wyjątek stanowią numer i rodzaj pociągu, określone w poz. 2-7 tablicy 1 w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz nazwa pociągu, o ile ona występuje, które można wykonać kolorem czerwonym.

 

2. Tablice kierunkowe i numerowe elektroniczne powinny mieć czarne lub ciemnogranatowe tło, zaś elementy tworzące litery i cyfry powinny mieć barwę silnie kontrastową - bez względu na rodzaj i siłę oświetlenia zewnętrznego lub jego brak.

 

§ 29.

 

1. Tablice kierunkowe zewnętrzne umieszcza się:
1) na ścianie bocznej wagonu:
a) w taborze nowym lub modernizowanym - w świetliku w pobliżu każdego wejścia do wagonu,
b) w taborze eksploatowanym - przy jednym z wejść po każdej stronie wagonu,
c) w taborze ze stałą obsługą - co najmniej przy wejściu do wagonu znajdującym się w pobliżu przedziału konduktorskiego;
2) na ścianie czołowej pojazdu prowadzącego pociąg.

 

2. Tablice kierunkowe wewnętrzne umieszcza się we wszystkich przedsionkach wagonów w pociągu. Wymaganie to nie jest obowiązkowe dla pociągów kursujących w ruchu aglomeracyjnym.

 

3. Tablic kierunkowych nie wolno zastępować innymi tablicami. Informacje o zmianie przeznaczenia wagonu zamieszcza się na dodatkowych tablicach, umieszczonych wewnątrz wagonu, oraz podaje się przy pomocy urządzeń rozgłoszeniowych pociągu.

 

4. Wagony w pociągach pasażerskich, w których nie mogą przebywać podróżni, powinny być oznakowane na zewnątrz odpowiednimi tablicami.


Rozdział 4
Tabliczki umieszczane na pojazdach kolejowych

 

§ 30.

 

1. Na pojeździe kolejowym oraz na jego wózkach powinna znajdować się tabliczka znamionowa producenta pojazdu kolejowego lub wózka.

 

2. W przypadku gdy pojazd kolejowy lub jego wózki zostały zmodernizowane w takim zakresie, że zmianie uległy pierwotne cechy techniczno-eksploatacyjne, albo nie można zidentyfikować pierwotnego producenta, to eksploatujący pojazd kolejowy umieszcza tabliczkę znamionową zastępczą, chyba że została umieszczona tabliczka znamionowa zakładu wykonującego modernizację.

 

3. Tabliczka znamionowa zastępcza powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1) znak firmowy eksploatującego pojazd kolejowy albo zakładu wykonującego modernizację pojazdu lub wózka;
2) typ (podtyp) pojazdu kolejowego lub wózka;
3) numer fabryczny nadany przez eksploatującego pojazd kolejowy lub zakład wykonujący modernizację;
4) rok produkcji lub modernizacji pojazdu kolejowego, lub rok ustalenia danych, o których mowa w pkt 2 i 3.

 

§ 31.

 

Wewnątrz pojazdu kolejowego powinny znajdować się następujące tabliczki, pozwalające na pełną identyfikację pojazdu kolejowego, umieszczone:
1) w wagonach pasażerskich i typu pasażerskiego:
a) w przedsionku po jednej tabliczce z każdego końca wagonu, zawierającej pełny identyfikator pojazdu kolejowego,
b) w przedsionku nad drzwiami przejścia międzywagonowego - tabliczka producenta wagonu, a jeżeli wagon nie posiada przejścia międzywagonowego, to nad lub obok identyfikatora pojazdu kolejowego albo na ścianie czołowej w przedsionku;
2) w pojazdach trakcyjnych i specjalnych:
a) w każdej kabinie sterowniczej - po jednej tabliczce z identyfikatorem pojazdu kolejowego,
b) w każdej kabinie sterowniczej pojazdu trakcyjnego lub specjalnego nad stanowiskiem, z którego odbywa się kierowanie ruchem pojazdu - tabliczka określająca dopuszczalną prędkość eksploatacyjną według wzoru podanego na rys. 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia,
c) w każdej kabinie sterowniczej - po jednej tabliczce znamionowej.


Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 32.

 

1. Zmiany w dotychczasowym oznakowaniu pojazdów kolejowych identyfikatorem pojazdu kolejowego polegają na naniesieniu na pojazdy kolejowe:
1) identyfikatorów:
a) literowego państwa rejestracji pojazdu kolejowego,
b) literowego eksploatującego pojazd kolejowy,
c) cyfrowego eksploatującego pojazd kolejowy;
2) nowego numeru inwentarzowego - w przypadku kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych.

 

2. Zmiany w oznakowaniu wagonów pasażerskich i typu pasażerskiego oraz wagonów towarowych, o których mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w normach UIC 438-1, UIC 438-2, OSŻD 538-1 i OSŻD 538-2 oraz w terminach w nich określonych.

 

3. Zmiany w oznakowaniu pojazdów trakcyjnych i kolejowych pojazdów specjalnych, o których mowa w ust. 1, należy wprowadzić do dnia 31 grudnia 2016 r. W okresie tym dopuszcza się równoczesne stosowanie dotychczasowego oznakowania.

 

§ 33.

 

Dotychczasowe oznakowanie pociągów może być stosowane do dnia 31 grudnia 2010 r.§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5).

 


Przypisy

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 76, poz. 541).

 

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 lutego 2006 r. pod numerem 2006/86/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.

 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 104, poz. 708 i 711.

 

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych (Dz. U. Nr 38, poz. 378 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 318), które zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r.