Załącznik 1: Wzór rejestru pojazdów kolejowych
Objaśnienia

 

Strona tytułowa

 

1. Strona tytułowa przeznaczona jest dla rejestru prowadzonego w formie księgi.

 

2. Księga rejestru powinna być przeszyta i opieczętowana wraz z podaniem ilości kart.

 

3. Księga może zawierać dane o pojazdach kolejowych wpisywane w miarę nabywania taboru albo może być prowadzona dla poszczególnych rodzajów pojazdów kolejowych.

 

4. Jeżeli rejestr jest prowadzony dla poszczególnych rodzajów pojazdów kolejowych, to poniżej tytułu należy podać rodzaj taboru, którego ona dotyczy (na przykład: lokomotywy elektryczne, wagony towarowe - cysterny itp.).

 

5. Na stronie tytułowej należy podać od jakiego numeru wpisu księga rozpoczyna się i na jakim numerze uległa zakończeniu.

 

6. Sposób numerowania wpisów oraz ksiąg określa podmiot prowadzący rejestr.

 

7. Jako minimalny format rejestru prowadzonego w formie księgi lub kartoteki należy przyjąć format A4.

 

Część I - Ewidencja pojazdu kolejowego

 

8. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego w formie księgi, w miejscu przewidzianym dla pieczęci adresowej, stronę 1 wystarczy opatrzyć identyfikatorem literowym i cyfrowym eksploatującego pojazd kolejowy. Po otwarciu księgi strona 1 powinna znajdować się na lewej karcie księgi.

 

9. W części I rejestru pojazdów kolejowych, prowadzonego w formie kartoteki, należy stronę 1 opatrzyć pieczęcią adresową z podaniem pełnej nazwy eksploatującego pojazd kolejowy lub nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci. Ponadto poniżej pieczęci należy podać identyfikator literowy i cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy.

 

10. Wydruk z części I rejestru pojazdów kolejowych, prowadzonego w systemie informatycznym, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku.

 

11. Dla jednego pojazdu kolejowego wpisywanego do części I rejestru pojazdów kolejowych przeznacza się jeden numer wpisu.

 

12. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubrykach: "numer inwentarzowy" i "identyfikator typu (serii)", w pierwszym wierszu należy odpowiednio wpisać numer inwentarzowy i identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego (na przykład: 00 51 00-00 000-0 Bdhpun). Wpis ten nie wymaga opatrzenia go datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu. Kolejne wpisy wynikające ze zmian numeru inwentarzowego lub identyfikatora literowego typu (serii) pojazdu kolejowego należy opatrzyć datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu.

 

13. W przypadku odkupienia eksploatowanego pojazdu kolejowego, w rubrykach "numer inwentarzowy" i "identyfikator typu (serii)" wpisuje się w pierwszym wierszu dotychczasowy numer inwentarzowy i identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego, a w wierszu drugim nowe: numer inwentarzowy i identyfikator literowy typu (serii) tego pojazdu. W wierszu drugim należy przekreślić rubryki dotyczące daty, imienia i nazwiska oraz podpisu dokonującego wpisu.

 

14. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "rodzaj pojazdu kolejowego" należy podać opis zgodny z uzyskanym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (na przykład: lokomotywa elektryczna pasażerska, wagon bagażowy, wagon towarowy kryty).

 

15. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego" należy wpisać datę wystawienia i numer świadectwa.

 

16. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "nazwa producenta" należy wpisać pełne dane (nazwa, adres) producenta taboru kolejowego.

 

17. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "nazwa modernizującego" należy wpisać pełne dane (nazwa, adres) modernizującego pojazd kolejowy.

 

18. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "rok budowy pojazdu kolejowego" należy podać rok wyprodukowania tego pojazdu.

 

19. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "rok modernizacji pojazdu kolejowego" należy podać rok modernizacji tego pojazdu.

 

20. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "numer fabryczny producenta" należy podać numer fabryczny pojazdu kolejowego, jakim opatrzył go producent.

 

21. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "numer fabryczny modernizującego" należy podać numer fabryczny pojazdu kolejowego, jakim opatrzył go modernizujący.

 

22. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "typ fabryczny producenta" należy wpisać typ pojazdu kolejowego, jaki nadał mu producent.

 

23. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "typ fabryczny modernizującego" należy wpisać typ pojazdu kolejowego, jaki nadał mu dokonujący modernizacji, albo typ, jaki nadał mu eksploatujący pojazd kolejowy po wykonaniu modernizacji lub odtworzeniu tabliczki znamionowej.

 

24. W przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, gdy nieznane są dane oryginalne określone w ust. 16, 18, 20 i 22, wpis w części I rejestru pojazdów kolejowych uzupełnia się o dane określone w ust. 17, 19, 21 i 23.

 

25. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "tytuł prawny do dysponowania pojazdem kolejowym" wpisać należy dane dotyczące zawartej umowy (kupna-sprzedaży, leasingu, kredytu itp.). W zapisie należy podać datę i numer umowy, nazwę osoby prawnej lub fizycznej, z którą zawarto umowę, oraz krótkie określenie tytułu prawnego do pojazdu kolejowego (własność firmy, wykonywanie przewozów i obsługi na zlecenie właściciela taboru prywatnego itp.).

 

26. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji" należy podać dzień, z którym pojazd kolejowy został wprowadzony do eksploatacji.

 

27. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "nazwa jednostki organizacyjnej, do której pojazd kolejowy został przydzielony na stałe" w pierwszym wierszu podawana jest nazwa jednostki, do której przydzielono pojazd kolejowy (na przykład: Wagonownia Kraków Płaszów, Lokomotywownia Karsznice, Zakład Taboru Gdynia Cisowa). Wpis ten nie wymaga opatrzenia go datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego pierwszego wpisu. Kolejne wpisy wynikające ze zmian przydziału pojazdu kolejowego należy opatrzyć datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu.

 

28. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "pojazd kolejowy wpisano do rejestru pojazdów kolejowych" należy podać datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu pojazdu kolejowego do rejestru pojazdów kolejowych. Wpisanie tych danych jest równoznaczne z potwierdzeniem wpisów dokonanych w rubrykach, o których mowa w ust. 12 i 27.

 

29. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "pojazd kolejowy skreślono z rejestru pojazdów kolejowych" należy podać datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej skreślenia pojazdu kolejowego z rejestru, a ponadto tabelę z wpisami należy przekreślić ukośną linią od rubryki "numer inwentarzowy" do rubryki "pojazd kolejowy wpisano do rejestru". Poniżej tego wpisu należy podać przyczynę skreślenia pojazdu z rejestru (na przykład: wypadek, zbycie itp.).

 

30. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w rubryce "Uwagi" można dokonywać innych istotnych wpisów dotyczących pojazdu kolejowego, w szczególności w przypadku pojazdu kolejowego prywatnego, wpisując wyrazy "pojazd prywatny".

 

31. W części I rejestru pojazdów kolejowych, w przypadku zapełnienia wierszy w rubrykach "numer inwentarzowy" lub "pojazd kolejowy wpisano do rejestru pojazdów kolejowych" w ewidencji pojazdu kolejowego należy sporządzić nową ewidencję, nadając jej ten sam numer.

 

32. Jeżeli rejestr jest prowadzony w formie księgi, w części I tego rejestru wyrazów "Rejestr pojazdów kolejowych" na poszczególnych stronach nie umieszcza się.

 

33. Jeżeli rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym, to na wydruku powinny znaleźć się dane określone w ust. 12, 13 oraz 27-29 dotyczące osoby dokonującej wpisu.

 

34. Jeżeli rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym z użyciem specjalistycznego oprogramowania służącego do prowadzenia tego rejestru, to wszelkie wpisy należy opatrzyć danymi określonymi w ust. 12, 13 oraz 27-29 dotyczącymi osoby dokonującej wpisu, z tym że podpis odręczny zostaje zastąpiony podpisem elektronicznym.

 

Część II - Dane o eksploatacji pojazdu kolejowego:

 

35. Jeżeli dane o eksploatacji pojazdu kolejowego, zwane dalej "danymi", są prowadzone w formie księgi, to po otwarciu księgi strona 2 powinna znajdować się na prawej karcie księgi.

 

36. Jeżeli dane są prowadzone w formie kartoteki, to strona 2 powinna znajdować się na odwrotnej stronie karty w stosunku do strony 1.

 

37. Jeżeli dane są prowadzone w systemie informatycznym, o którym mowa w ust. 33 lub 34, to powinny zostać spełnione wymagania określone w tych ustępach.

 

38. Jeżeli producent pojazdu kolejowego określił resurs pracy pojazdu kolejowego za pomocą czasu liczonego w latach lub przebiegu określonego w kilometrach lub obu tych parametrów łącznie, do osiągnięcia których pojazd kolejowy może znajdować się w eksploatacji, to w rubrykach "Graniczny czas eksploatacji do dnia: ........ r." albo "Przebieg graniczny: ...... km" umieszczonych nad tabelą należy wpisać jeden z tych parametrów lub oba razem. Jeżeli podany jest tylko jeden parametr albo nie został określony żaden, to miejsce przeznaczone dla wpisania drugiego parametru lub oba miejsca należy przekreślić.

 

39. Jeżeli producent pojazdu kolejowego określił resurs pracy tego pojazdu za pomocą czasu określonego w latach, to w kolumnie 4 należy określić datę, do której pojazd kolejowy może znajdować się w eksploatacji na podstawie wpisu ze strony 1 w rubryce "data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji". Datę tę wpisuje się nad kreską rubryki. Termin ważności świadectwa wpisuje się pod kreską.

 

40. Jeżeli producent pojazdu kolejowego nie określił resursu pracy pojazdu za pomocą czasu, to górną część rubryki przekreśla się, zaś termin ważności świadectwa wpisuje się pod kreską. Termin ważności świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego wynika wtedy z ustalonego przez eksploatującego pojazd kolejowy systemu utrzymania pojazdu.

 

41. Jeżeli producent pojazdu kolejowego określił resurs pracy tego pojazdu za pomocą przebiegu określonego w kilometrach, to w kolumnie 5 w górnej części rubryki należy podać dotychczasowy łączny przebieg pojazdu kolejowego. Ważność świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego wyrażoną przebiegiem, wpisuje się w dolnej części rubryki (pod kreską). Podany przebieg, wynikający z ustalonego przez eksploatującego pojazd kolejowy systemu utrzymania pojazdu, przelicza się na czas i wpisuje pod kreską rubryki w kolumnie 4.

 

42. W kolumnie 6 wpisuje się numer rejestratora przebiegu nad kreską rubryki, zaś pod kreską podaje się stan początkowy rejestratora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 37, poz. 330).

 

43. Jeżeli wystąpi uszkodzenie rejestratora przebiegu i nastąpi jego wymiana, to w kolumnie 10 należy odnotować uszkodzenie rejestratora i podać dotychczasowy przebieg. W kolejnej rubryce bez wpisywania liczby porządkowej należy przenieść dane z kolumn 4 i 5, zaś w kolumnie 6 podać stan początkowy nowego rejestratora, a w kolumnie 10 wpisać należy brakujący przebieg, po osiągnięciu którego pojazd zostanie skierowany do naprawy okresowej.

 

44. Imię, nazwisko dokonującego wpisu powinno być wpisane w kolumnie 8 literami drukowanymi.

 

45. Jeżeli świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego uległo unieważnieniu, to wszystkie wpisy w rubryce dotyczącej unieważnionego świadectwa przekreśla się pojedynczą linią ciągłą, a w kolumnie 10 wpisuje się wyraz UNIEWAŻNIONO oraz opatruje datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby dokonującej wpisu.