Załącznik 5: Oznakowanie pociągów, wzory tablic kierunkowych numerowych oraz ich rozmieszczenie

1. Na rodzaj i numer pociągu składają się następujące oznaczenia:
1) rodzaj pociągu, który określa przewoźnik kolejowy zamawiający trasę jazdy u zarządcy infrastruktury; skróty do oznaczenia rodzaju pociągu określa tablica 1;
2) numer pociągu określany jest przez zarządcę infrastruktury w porozumieniu z przewoźnikiem.

 

2. Rodzaj, numer i nazwa pociągu powinny być zgodne z:
1) oznaczeniami opublikowanymi w ogólnodostępnym rozkładzie jazdy;
2) rodzajem i numerem pociągu drukowanym na biletach sprzedawanych podróżnym.

 

3. Nazwę pociągu - jeżeli ona występuje - określa przewoźnik. Nazwę pociągu należy umieścić na tablicy kierunkowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonując ją dużymi literami, pogrubioną kursywą (pismem pochyłym), bez używania cudzysłowów.

 

4. Rodzaj i numer pociągu oraz jego nazwa są oddzielone poziomą linią od reszty informacji zawartych na tablicy kierunkowej.

 

5. Nazwy stacji początkowej i końcowej umieszcza się pod linią określoną w ust. 4, po przekątnej, odpowiednio w lewym górnym i prawym dolnym rogu wolnego pola tablicy kierunkowej. Nazwy te należy wykonać dużymi, pogrubionymi literami.

 

6. Nazwy stacji pośrednich umieszcza się w pozostałym wolnym miejscu tablicy w następującej kolejności:
1) w ruchu krajowym - nazwy stacji w miastach wojewódzkich, a w ruchu międzynarodowym - nazwy stacji w stolicach państw lub miast odpowiadającym miastom wojewódzkim;
2) nazwy większych stacji węzłowych - w miarę wolnego miejsca;
3) nazwy pozostałych stacji i przystanków - w miarę wolnego miejsca.
W miarę możliwości należy ograniczyć skróty, przy czym nie należy stosować skrótów nazw miejscowości. Nazwy stacji pośrednich i przystanków są oddzielone od siebie dywizami i w miarę możliwości nie należy ich dzielić między wiersze.

 

7. Jeżeli do danej stacji możliwy jest dojazd kilkoma trasami, to na tablicy kierunkowej należy podać w pierwszej kolejności stacje i przystanki nieleżące na wspólnych odcinkach tras.

 

8. Na tablicach kierunkowych umieszczanych na czole pojazdu prowadzącego pociąg należy umieścić tablicę podającą rodzaj i numer pociągu oraz stację docelową. Dopuszcza się również stosowanie tego sposobu oznakowania w pociągach towarowych.

 

9. Dopuszcza się oznakowanie tras pociągów za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr. Tablice kierunkowe umieszczone na pojazdach kolejowych kursujących na tak oznakowanych trasach muszą zawierać wymienione symbole oznakowania trasy oraz stację docelową.

 

10. Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń literowych rodzaju pociągu niż określone w tablicy 1, pod warunkiem zachowania zgodności z wymaganiami ust. 2.

 

11. Elektroniczne tablice kierunkowe i numerowe zewnętrzne, umieszczane na wagonach pociągów, należy wykonać tak, aby:
1) numer i rodzaj pociągu oraz jego nazwa (jeżeli ona występuje) były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 1-4;
2) stacje początkowa i końcowa były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 5;
3) wszystkie stacje i przystanki były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 6 i 7, z tym że tekst z nazwami wszystkich stacji i przystanków "przepływa" od prawej strony tablicy ku lewej;
4) przez cały czas jazdy pociągu wyświetlana była pełna informacja o trasie jazdy albo wyświetlanie informacji odbywało się, gdy pociąg porusza się z prędkością niższą od 30 km/h.

 

12. Na elektronicznych tablicach kierunkowych mogą być wyświetlane:
1) na tablicach wewnętrznych i zewnętrznych przez cały czas jazdy pociągu - pełna informacja o trasie jazdy albo informacja o trasie jazdy, jaka została jeszcze do pokonania;
2) na tablicach wewnętrznych po nazwach stacji pośrednich i przystanków - godzina przyjazdu, a jeżeli przewidziany jest dłuższy postój - również godzina odjazdu.

 

13. Na elektronicznej tablicy kierunkowej wewnętrznej dopuszcza się podawanie innych informacji, jednak w taki sposób, aby informacje o pociągu miały zawsze pierwszeństwo.

 

14. Na tablicy kierunkowej wewnętrznej podawane są naprzemiennie następujące informacje:
1) data i godzina;
2) rodzaj, numer i nazwę pociągu;
3) nazwy stacji początkowej i końcowej;
4) nazwy stacji i przystanków oraz godzina przyjazdu do nich, a jeżeli występuje dłuższy postój - to również godzina odjazdu pociągu, w postaci "przepływającego" tekstu oraz nazwa najbliższej stacji lub przystanku;
5) co najmniej 3 minuty przed przybyciem do kolejnej stacji lub przystanku - naprzemiennie:
a) wyraz "Przystanek:" albo "Stacja:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa stacji lub przystanku, do którego zbliża się pociąg, wraz z godziną przyjazdu, a jeżeli występuje dłuższy postój - to również z godziną odjazdu pociągu,
b) opcjonalnie: wyraz "Połączenia:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwy miejscowości, do których w najbliższym czasie odjadą pociągi wraz z ich godziną odjazdu;
6) po odjeździe pociągu - wyrazy: "Następny przystanek:" lub "Następna stacja", umieszczone po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa najbliższej stacji lub przystanku z godziną przyjazdu, a jeżeli występuje postój - to również z godziną odjazdu pociągu.

 

15. Numer wagonu w składzie pociągu lub numer kursu - wyświetlany jest w sposób ciągły.

 

16. Dopuszcza się podawanie informacji o opóźnieniu pociągu oraz innych usługach dostępnych w pociągu.

 

17. Jeżeli pociąg zestawiony jest z zespołów trakcyjnych, wagonów silnikowych lub lokomotywy i składu wagonów jeżdżących w systemie ciągnij-pchaj (pull-push), to elektroniczne tablice kierunkowe powinny być umieszczone również w świetliku na ścianie czołowej ostatniego pojazdu w składzie pociągu.

 

18. Tablica kierunkowa elektroniczna lub wykonana technikami malarską albo poligraficzną, umieszczana na ścianie czołowej pojazdu, z którego odbywa się sterowanie ruchem pociągu metra, powinna spełniać wymagania rozporządzenia, z tym że:
1) nie obowiązują wymagania określone w tablicy 1 co do rodzaju pociągu;
2) tablice kierunkowe powinny być umieszczone również w świetliku na ścianie czołowej ostatniego pojazdu w składzie pociągu;
3) tablice kierunkowe umieszczone na ścianach czołowych wagonu prowadzącego i końcowego powinny podawać tę samą stację docelową;
4) informacja o numerze pociągu może być zastąpiona numerem obiegu i umieszczona w innym miejscu niż to określono na rys. 9,
5) miejsce umieszczenia tablicy, o której mowa w pkt 4, określa przewoźnik metra.

 

19. Na tablicy kierunkowej wewnętrznej umieszczonej w pojeździe metra powinna być podawana informacja dotycząca następnego miejsca zatrzymania pociągu, a ponadto mogą być naprzemiennie podawane następujące informacje:
1) data i godzina;
2) nazwa stacji końcowej;
3) przed przybyciem do kolejnej stacji - wyraz "Stacja:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa stacji, do której zbliża się pociąg.

 

Tablica 1
RODZAJE POCIĄGÓW

Lp Rodzaj pociągu Skrót oznaczenia
1 Osobowy lub towarowy Brak oznaczenia
2 Pospieszny P
3 Inter Regio IR
4 Ekspres Ex
5 Inter City IC
6 Euro City EC
7 Euro Night EN

a)
b)
c)

Rys. 1. Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w ruchu dalekobieżnym, wykonanych metodą malarską lub poligraficzną:
a) w pociągu pospiesznym,
b) w pociągu ekspresowym,
c) w pociągu o relacji mieszanej, jadącym na części trasy jako pospieszny, a na części - jako osobowy.


a)
b)

Rys. 2 a, b. Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w ruchu regionalnym, wykonanych metodą malarską lub poligraficzną, kursujących różnymi trasami między tymi samymi miejscowościami.


a)
b)
c)
d)

Rys. 3. Wzory wykonania tablic kierunkowych zewnętrznych stosowanych w pociągach kursujących w ruchu aglomeracyjnym, wykonanych metodą malarską, poligraficzną lub tablic elektronicznych:
a), b) kursujących różnymi trasami do tej samej miejscowości. Tablice umieszcza się na ścianach czołowych w obu końcach pociągu,
c) na ściśle określonej trasie oznaczonej literą lub literą i cyfrą z podaniem stacji docelowej,
d) na ściśle określonej trasie oznaczonej cyframi, z podaniem stacji docelowej.
Uwaga. Tablice umieszcza się na ścianach bocznych wagonów i ścianach czołowych w obu końcach pociągu. Tablice pokazane na rys. a lub b umieszcza się w obu końcach pociągu metra.


 

Rys. 4. Wzór wykonania elektronicznych tablic kierunkowych i numerowych, wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w ruchu dalekobieżnym i regionalnym.


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rys. 5. Wzór wykonania elektronicznej tablicy kierunkowej wewnętrznej umieszczanej w korytarzu lub przedziale dla pasażerów:
a) sposób wyświetlania daty i godziny,
b) numer i nazwa pociągu,
c) nazwy stacji początkowej i docelowej,
d) "przepływający" tekst z nazwami stacji pośrednich i godziną przyjazdu, a jeżeli występuje postój - to również z godziną odjazdu pociągu,
e) nazwa stacji, do której zbliża się pociąg z godziną przyjazdu, a jeżeli występuje postój - to również z godziną odjazdu pociągu,
f) mogą być wyświetlane połączenia kolejowe, z jakich podróżni mogą skorzystać na najbliższej stacji lub przystanku.
Uwaga. W pociągach metra stosuje się podstawowo wzór określony na rys. g, natomiast wzory podane na rys. a, c oraz e można stosować opcjonalnie. Na rys. e oraz g podawania godziny przyjazdu nie stosuje się.


Rys. 6. Wzór rozmieszczenia tablic kierunkowych i numerowych zewnętrznych na wagonie kursującym w ruchu dalekobieżnym:
1) tablica numerowa;
2) tablica kierunkowa.


 

Rys. 7. Wzór rozmieszczenia tablic kierunkowych zewnętrznych na wagonie kursującym w ruchu regionalnym.


 

Rys. 8. Wzór alternatywnego rozmieszczenia tablic kierunkowych zewnętrznych na wagonach kursujących w ruchu aglomeracyjnym.


 

Rys. 9. Wzór alternatywnego usytuowania elektronicznej tablicy kierunkowej na ścianie czołowej pojazdu kolejowego lub pojazdu metra, z którego odbywa się sterowanie ruchem pociągu:
1) w specjalnym świetliku;
2) w górnej części okien kabiny sterowniczej.